, .

"Велде България" АД - Обикновен шперплат, размери, показатели, приложение.

Производство на строителен и мебелен шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи)


Обикновен Шперплат

Шперплатът е продукт, получен при слепване на 3 или повече листове развиван фурнир при взаимноперпендикулярно разположение на направленията на дървесните влакна. Използваната като лепилна връзка фенолформалдехидна смола прави слепването на фурнирните листи високоустойчиво на атмосферни влияния, микроорганизми, студена и гореща вода. Взаимноперпендикулярното разположение на влакната на отделните фурнирни листи гарантира изключително добрите механични качества на шперплатния панел като: здравина и стабилност, висока устойчивост на удари, вибрация и напрежение.

Шперплатът реагира на температурни влияния много по-добре от металите и пластмасите. Понася студа значително по-добре от топлината. Температурният диапазон, в който може да бъде използван без промени във външния му вид и механичните качества, е по-широк от 100°С.
Шперплатът е подходящ материал за шумоизолация. Ефективността на изолацията зависи от плътността на изолационния материал, а шперплатът има по-добро съотношение плътност–шумоизолация в сравнение с други материали (съгл. БДС EN 13986).


За производството на шперплат “Велде България” използва предимно топола, сорт "Робуста", но е възможна и употребата на други видове дървесина: бук, бреза, иглолистен материал. При композирането на шперплатните панели могат да се получат и комбинации от различни дървесни видове.
Емисиите на формалдехид са ниски и отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 717-2., т.е. на изискванията за клас Е1 (най-безопасно).

Размери

Обикновено дължината на шперплатните листи е два пъти по-голяма от широчината.
Основните размери са:

 • Дължина, mm: 2500 +/- 2.0;
 • Широчина, mm: 1250 +/- 2.0;
 • Дебелина, mm: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 21; 24; 25; 27; 28; 30.

Производственото оборудване на “Велде България” дава възможност, по желание на клиента, шперплатните листи да претърпят допълнителна обработка: шлайфане, калиброване или разрязване.

Плътността на тополовия шперплат е 450 -500 кг/м3.

Дебелина, mm Тегло, kg Брой листи в пакет
на лист на пакет
4 6 1320 220
6 9 1480 168
8 12 1480 126
10 15 1480 101
12 18 1500 84
14 20 1480 72
16 23 1480 64
18 26 1450-1500 56
21 30 1450-1500 48
24 35 1480 42
28 41 1480 36
30 43 1480 34

Забележка: Стойностите са за размер на шперплатните листи 1250 х 2500 mm.

Качества, класифицирани според външния вид на повърхността (съгл. БДС EN 635).

Класификацията на шперплата според външния вид на повърхността се извършва въз основа на два показателя – броят на дефектите като естествени характеристики на дървото и дефектите, причинени по време на производствения процес.
Качествата, съгл. БДС EN 635-3, в сила от 2004 год., са следните: E, I, II, III, IV. Те отговарят съответно на качествата A, AB, B, BB, C според стария стандарт БДС 384-76.

Категории характеристики Класификация според външния вид на лицата
E I II III IV
Toчкови чепове * Практически липсват 3/m2 разрешени Разрешени
Здрави сраснали чепове Позволени до индивидуален размер от:
15 mm,
при условие че общият диаметър не надхвърля
30 mm/m2
50 mm 60 mm Позволени, но виж забележката.
Такива чепове могат да са разцепени, при условие че са:
много малки малки    
Нездрави или несраснали чепове и дупки от чепове Разрешени до индивидуален размер от:
6 mm, ако са запълнени и са до
2 бр./m2
5 mm, ако не са запълнени и 25 mm, ако са запълнени и са до
6 бр./m2
 

40 mm
Позволени, но виж
забележката.
Фуги Отворени Разрешени, ако са по-малко от:  
1/16 1/3 1/2 Неограничена дължина
от дължината на панела до индивидуална ширина от
3 mm 10 mm 15 mm 25 mm
и до брой от:
3/m 3/m 3/m Неограничено
от ширината на панела
ако са запълнени правилно Всички фуги по-големи от 2 mm ширина да са запълнени  
Затворени Разрешени
Аномалии, причинени от инсекти, дървояди и паразитни растения Не са позволени Не са позволени Белези от паразитни растения не се разрешават.
Дупки от инсекти и насекоми, разрешени до:
Позволени, но виж забележката
диаметър от 3 mm вертикално на повърхността на панела до
10 бр./m2
широчина до 15 mm и дължина от 60 mm до
3 бр./m2
Смолни джобове и враснала кора Не се позволява Разрешено с ширина от Позволени, но виж забележката
6 mm, ако е запълнено добре 40 mm
Смолни ивици Не са позволени Позволени, ако са малки Позволени
Дефекти в дървесната структура Практически липсва Позволени Позволени
много малки малки
Обезцветяване, което не унищожава дървесината Позволено при малък контраст Позволено
Гъбично загниване, унищожаващо дървесината Не е позволено Не е позволено
Други характеристики Практически липсват Да се отнасят към категорията, на която най-много наподобяват
*) Точкови чепове: здрави сраснали чепове с диаметър до 3мм
ЗАБЕЛЕЖКА: Характеристики, присъщи на дървесината, са позволени, при условие че не повлияват на здравината на панела.

Допустими недостатъци на дървесината за лицевите фурнирни листове съгл. БДС EN 635-3.


E качество

I качество

II качество

III качество

IV качество
 


Категории дефекти Класификация според външния вид на лицата
E I II III IV
Отворени шевове Не са  позволени Не са позволени Позволени до ширина от:
3 mm 10 mm 25 mm
и до:
1 бр./m 2 бр./m неограничено
от широчината на панела с шева,
  запълнени, ако са по-широки от
1 mm
незапълнени незапълнени
Припокривания /застъпвания/ Не са позволени Позволени до 1/m2 и до 100 mm дължина Позволени до 2 бр./m2 Позволени, но виж забележката
Шупли Не са позволени
Вдлъбнатини, отпечатъци, подутини Не са позволени Позволени, ако са малки Позволени
Необработеност Не се позволява Позволена е, ако е незначителна Позволена
Прешлайфане   Не се позволява Позволено до:
1 % 5 %
от повърхността на панела
  но виж забележката
Пенетрация на лепило Не е позволена Позволена Позволена, но виж забележката
ако е малко или случайно В размер до 5 % от повърхността на панела
Чужди частици /тела/ Не са позволени Не се позволяват метални частици
Поправки
a) Кръпки
b) Вложки
c) Синтетични пълнежи
Практически без дефекти Позволени, ако са добре направени:и здраво запълнени до
5 бр./m2 неограничено
Не са Позволени Не са Позволени Позволени в рамките на категорията,  която най-точно наподобяват Неограничено
Дефекти по краищата на панела от шлайфане или разрязване Практически без дефекти Позволени до Позволени, но виж забележката
2 mm 5 mm 5 mm
от ръба
Други дефекти Да се разглеждат като категорията, на която най-точно наподобяват
Забележка: Производствени дефекти се позволяват, при условие че не влошават здравината на панела.

Допустими недостатъци, получени при производството на шперплат съгл. БДС EN 635-3.

Физико-механични показатели

 1. Влажност на шперплата (съгл. БДС EN 322): 10 ± 2 %.
 2. Отклонение от правия ъгъл след обрязването: до 1 mm/m.
 3. Отклонение от номиналните дължина и ширина (съгл. БДС EN 315): ± 3.5 mm.
 4. Отклонение от номиналната дебелина (съгл. БДС EN 315):

  Номинална дебелина (t) ,
  mm
  НЕШЛАЙФАНИ ПАНЕЛИ ШЛАЙФАНИ ПАНЕЛИ
  Отклонение от дебелината в един панел,
  mm
  Отклонение от номиналната дебелина,
  mm
  Отклонение от дебелината в един панел,
  mm
  Отклонение от номиналната дебелина,
  mm
  БДС EN 315 “Велде България” АД БДС EN 315 “Велде България” АД БДС EN 315 “Велде България” АД БДС EN 315 “Велде България” АД
  ≥3
  ≤ 12
  1.0 0.8 + (0.8 + 0.03 t)
  - (0.4 + 0.03 t)
  + 0.5
  -0.4
  0.6 0.3 + (0.2 + 0.03 t)
  - (0.4 + 0.03 t)
  + 0.2
  - 0.4
  > 12
  ≤ 25
  1.5 1.0 + (0.8 + 0.03 t)
  - (0.4 + 0.03 t)
  + 0.8
  - 0.5
  0.6 0.3 + (0.2 + 0.03 t)
  - (0.4 + 0.03 t)
  + 0.4
  - 0.6
  > 25
  ≤ 30
  1.5 1.0 + (0.8 + 0.03 t)
  - (0.4 + 0.03 t)
  + 1.0
  - 0.8
  0.8 0.3 + (0.2 + 0.03 t)
  - (0.4 + 0.03 t)
  + 0.5
  - 0.8
  > 30 1.5 1.2 + (0.8 + 0.03 t)
  - (0.4 + 0.03 t)
  + 1.3
  -1.0
  0.8 0.3 + (0.2 + 0.03 t)
  - (0.4 + 0.03 t)
  + 0.5
  - 1.0

 5. Якост на слепване:
  • в сухо състояние: над 2.0 MN/m2;
  • третиран в гореща вода в продължение на 1 час: над 1.0 MN/m2.
 6. Клас на формалдехидна емисия: Е1.
 7. Водоустойчивост на използваната смола: WBP mark (водоустойчиво).

Приложение

 • В строителството.
 • Мебелното производство.
 • Корабостроенето.
 • Вагоностроенето.
 • Автомобилостроенето.
 • Амбалажното производство.
 • Спортна екипировка (ски, сноубордове и др.).